Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status Prawny

  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 11 zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 199) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869, z późniejszymi zmianami).

  2. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

  4. Terenem działania Poradni jest część Dzielnicy Śródmieście wyznaczona przez organ prowadzący.

  5. Siedzibą Poradni jest lokal nr 5 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30.

  6. Poradnia udziela pomocy przede wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom, jeżeli mieszkają w rejonie działania Poradni. Poradnia może w miarę możliwości udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

  7. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący Poradnię, może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy w okresie ferii letnich.

  8. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

  9. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


Wprowadził Miedzianowska Anna 2011-11-28
Aktualizujący Miedzianowska Anna 2013-09-30
Zatwierdzający bzmw/ext.mwerwicka 2013-09-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-09-30
Wersja standardowa